Fundacja Wyspa Skarbów

Statut

Załącznik do Uchwały Rady Fundacji

                                                                                            Nr 1 z dnia 15.11.2019 r.

Statut Fundacji na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy WYSPA SKARBÓW

                                          ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy WYSPA SKARBÓW , zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez OLICON Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 23 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000053982 oraz jako podmiot leczniczy wpisaną pod numerem księgi 000000028071 do Księgi Rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego prowadzącą przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  Centrum Terapii WYSPA, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Bartoszem Mędrasiem w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 190 za numerem repertorium A Nr 12637/2016 dnia 29 grudnia 2016 roku.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst pierwotny Dz.U. 2003 Nr 96, poz.873 , tekst jednolity Dz.U.2016 r., poz.239 i 395 z późn.zm.), Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (tekst pierwotny Dz. U. Nr 21, poz. 97, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

 • 2
 1. Fundacja zawiązana jest na czas nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 3

Fundacja ma prawo posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja WYSPA SKARBÓW oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 • 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 • 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla realizacji celów Fundacji może podejmować działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 6

Właściwym ministrem ze względu na cele i charakter Fundacji jest Minister Zdrowia.

 • 7

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz  ustanawiać ordery, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla idei lub celów Fundacji.

 • 8
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, warsztaty, instytuty i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może zawierać umowy i być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania i dopuszczonych polskim prawem.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 • 9
 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym  określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

 

ROZDZIAŁ II

CELE , ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 10

Celem Fundacji jest: organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego osobom chorym i niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z różnego rodzaju wadami rozwojowymi lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z deficytami psychofizycznymi, trudno uleczalnymi chorobami oraz w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą.

 • 11
 1. Fundacja realizuje swoje cele wynikające z działalności pożytku publicznego poprzez:
 • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 • Wspieranie działań prowadzących do wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
 • Finansowanie operacji i leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków i środków medycznych dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe szpitali pediatrycznych i placówek medycznych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży realizującym cele Fundacji,
 • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, wczesnej diagnostyki, akcji szkoleniowych i informacyjnych zwłaszcza w zakresie schorzeń neurologicznych i wad wrodzonych, dzieci urodzonych przed terminem, schorzeń kręgosłupa,
 • Działalność edukacyjną, psychoterapeutyczną, wydawniczą na rzecz środowiska rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia wychowawczego,
 • Inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych,
 • Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe konferencji, szkoleń, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych problemom dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • Organizowanie lub wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
 • Aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci niepełnosprawnych,
 • Promocję i organizację wolontariatu oraz wspólnot lokalnych w tym szczególnie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • Współpracę z organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi cele Fundacji,
 • Podejmowanie i wspieranie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
 1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 • Działalność nieodpłatna:

88.91 Opieka dzienna nad dziećmi
85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
85.6 Działalność wspomagająca edukację
88.99 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Działalność odpłatna:

47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność pomocnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

79.12 Działalność organizatorów turystyki

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 12
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Z Funduszu Założycielskiego Fundacji kwotę 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset) przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji a kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) na działalność gospodarczą.
 • 13
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 14

Dochody Fundacji mogą być przeznaczone jedynie na realizację celów i pochodzą z:

 1. Dotacji,
 2. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz nabytych praw majątkowych,
 3. darowizn,
 4. spadków i zapisów,
 5. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 7. operacji finansowych,
 8. prowadzonej działalności gospodarczej.
 • 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili oświadczenia, zgodnie z posiadaną przez Zarząd wiedzą, stan czynny spadku przewyższa jego długi.

 • 16
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
 2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 • 17

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

18.12 – Pozostałe drukowanie
17.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
32.40 – Produkcja gier i zabawek
46.15 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.46 – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
55.20 – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowani
77.2   – Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
81.19 – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51 – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52 – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
90.02 – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19 – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21 – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 

 • 18

Majątek Fundacji nie może być:

 1. przeznaczany dla udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkowych na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej w treści niniejszego paragrafu „osobami bliskimi”,
 2. przekazywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich , o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.,
 3. wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich , o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 4. wykorzystywany w celach zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

 • 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd.

 

 

 

 • 20
 1. Rada Fundacji jest składającym się z trzech do siedmiu osób kolegialnym i niepodlegającym Zarządowi organem o charakterze kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 5. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji
 6. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji;
 7. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
 8. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
 9. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
 11. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
 12. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
 13. wyrażanie zgody w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

 • 21
 1. Radę Fundacji tworzą przedstawiciele Fundatora.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji, śmierci osoby pełniącej tę funkcję lub z chwilą odwołania.
 3. Odwołania członka z Rady Fundacji dokonują Fundator lub Rada Fundacji uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Fundacji.

 

 • 22

Rada Fundacji ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków Rady w granicach określonych w  § 20 ust. 1.  Zgoda na przyjęcie nowego członka wyrażana jest  w postaci uchwały podjętej zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Fundacji.

 

 • 23
 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Fundacji, który kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Fundacji, który kieruje jej pracami w przypadku nie wybrania Przewodniczącego Rady, jego nieobecności lub niedyspozycji.
 3. Przy Radzie Fundacji składającej się z trzech do pięciu osób powołanie Przewodniczącego Rady nie jest wymagane.
 4. Rada Fundacji ma prawo uchwalić powołanie Honorowego Prezydenta Rady Fundacji lub Honorowego Członka Rady Fundacji w uznaniu zasług dla osób szczególnie wspierających Fundację w realizacji jej celów statutowych.
 5. Członkowie Rady Fundacji wymienieni w ustępie 4 mają głos doradczy na posiedzeniach Rady.

 

 • 24
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Fundacji.
 3. W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezydenta lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Fundacji.
 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

 • 25

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

 

 • 26
 1. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
 2. Następne Zarządy powoływane są przez Radę Fundacji. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata.
 3. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
 4. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Fundacji  kierującego pracą Zarządu oraz na jego wniosek innych członków Zarządu.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 8. Wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 9. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 10. Niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
 11. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
 12. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

 • 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja bieżących celów Fundacji;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 5. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 6. bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem Fundacji, w tym nadzór nad realizacją planu rocznego i planów wieloletnich, określanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników;
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedkładania ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości przez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;
 8. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji nie przewidzianych statutem do kompetencji Rady Fundacji.
 9. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

 

 • 28
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa

 

 • 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji samodzielnie.

 

 • 30

Członkom Zarządu Fundacji przysługuje  zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją celów statutowych Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 31
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

 

 • 32

W przypadku likwidacji Fundacji z przyczyn innych niż wyczerpanie majątku, jej aktywa przekazuje się na rzecz podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

 

 • 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

                                                                           

 

 

Statut Fundacji został uchwalony Uchwałą Rady Fundacji Nr 1 z dnia 15.11.2019r

 

 

 

 

       Podpisy Rady Fundacji:

 

                

 

 1. Joanna Marczak ………………………………………

 

 1. Krzysztof Bruski …………………………………………

 

 1. Adam Starzyński ……………………………………….

 

Na naszym blogu

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Fundacja Wyspa Skarbów rozpoczęła realizację Projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Głównym zadaniem tego projektu jest „Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu”. Zadanie to realizujemy w terminie od 01.03.2022…

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU DZIECKA? CO DALEJ?

Pojawienie się dziecka już samo w sobie sprawia, że życie wywraca się do góry nogami,a Ty dodatkowo zmagasz się z jednym z poniższych wyzwań? Twoje dziecko urodziło się przed czasem? U Twojego dziecka wykryto nieprawidłowości o podłożu genetycznym/ neurologicznym/ metabolicznym? Badanie USG mózgowia wykazało nieprawidłowości? U Twojego Maluszka stwierdzono…

PODARUJ 1% PODATKU

KAŻDY GEST NAWET NAJDROBNIEJSZY, ZMIENIA ŚWIAT… …CZYJŚ ŚWIAT   Przekazując 1% swojego podatku Fundacji Wyspa Skarbów wspierasz dzieci potrzebujące intensywnej, regularnej…

Kiedy pracujemy?

pon – pt 8-19
sob 10-15
nie nie pracujemy

Gdzie jesteśmy?

Kartuska 214, 80-122 Gdańsk

Jak się umówić?

tel

48 601 330 664
mail recepcja@olicon.com.pl

Umów wizytę