Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Od 1 stycznia 2018 roku w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Wyspa

zespół specjalistów prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(WWRD).

Przyznanie dziecku zajęć następuje po złożeniu w siedzibie Poradni przy ul. Kartuskiej 214

podania i opinii o potrzebie WWRD wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Cel WWRD:

- stymulacja rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od wczesnych miesięcy życia do podjęcia nauki w szkole.

- zajęcia prowadzone są bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną

Główne zasady WWRD:

- jak najwcześniejsze dokonanie diagnozy potrzeb i zaburzeń oraz zaproponowanie działań wspomagających rozwój dziecka

- włączenie w proces rehabilitacji i rewalidacji rodziców

- indywidualne podejście do dziecka

Zespół WWRD:

- osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym

- pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta - posiadający kwalifikacje prowadzenia terapii adekwatnej do aktualnie zdiagnozowanej kondycji psychofizycznej dziecka i jego rodziny 

Zespół WWRD a rodzina dziecka:

- wzmacnia więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dzieckiem

- uczy rozpoznawać zachowania dziecka i właściwie na nie reagować

- instruuje i udziela porad w zakresie pracy z dzieckiem

- pomaga przystosować domowe warunki do potrzeb dziecka niepełnosprawnego

- pomaga pozyskać dla dziecka odpowiedni sprzęt i środki dydaktyczne

Wymiar zajęć:

- od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od psychofizycznych potrzeb dziecka

- zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną

- dzieci, które ukończyły 3 r.ż. mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych z udziałem rodzin

Zapraszamy!