Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Oferta

Neuroflow - aktywny trening słuchowy

Jeśli Twoje dziecko:

- ma trudności z rozumieniem mowy,gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas

- ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożnych poleceń ustnych

- dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę

- ma trudności w uczeniu się

- nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu

- często "wyłącza się", myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego

- chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD.

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Diagnoza podzielona jest na kilka etapów:

1. Szczegółowy wywiad - terapeuta pyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow: dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych.

4. Po wykonaniu diagnozy terapeuta omawia wyniki diagnozy z rodzicami. Rodzice otrzymują raport z diagnozy oraz analizę wyników.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o: wymaganiach technicznych, cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy), roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych, zobaczą demonstracyjny, skrócony trening.

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

CO USPRAWNIA TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW:

różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych, utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie, podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, wydłuża pamięci słuchową, rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.